Договір про надання інформаційних послуг

Цей договір про надання інформаційних послуг (надалі - «Договір») визначає взаємні права, обов'язки і порядок взаємовідносин між ФОП Щербіна Андрій Анатолійович, (надалі «Виконавець»), що діє на підставі Статуту, з одного боку, і фізичною особою, (надалі «Замовник»), яка приймає (акцептує) публічну пропозицію (оферту) про укладання Договору, з іншого боку, надалі сумісно іменовані «Сторони».

1. Загальні положення

 1. 1.1. Сторони дійшли згоди про використання в своїх відносинах за цим Договором, наступних понять:
 2. 1.1.1. Навчальний заклад - державна або приватна установа загальної середньої освіти, що реалізовує освітні програми основної освіти, освітні програми додаткової освіти, а також інші програми, що встановлені законодавством України про освіту.
 3. 1.1.2 Система («e-schools.info») – 1. комплекс програмних засобів, призначений для технічного забезпечення процесу надання, розміщення і відтворення інформації про хід освітнього процесу, розміщених на http (-s)- сторінках певного змісту, об'єднаних під доменною адресою другого рівня (e-Schools.info) з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для технічного забезпечення функціонування Сайту, а також для реалізації іншого функціоналу.
 4. 1.1.3. Сайт навчального закладу (далі - Сайт) – інформація (система http (-s)- сторінок, об'єднаних під доменним ім'ям третього рівня), розміщена в інформаційно-телекомунікаційній мережі за певним мережевою адресою (UniformResourceLocator - URL) в Системі в сукупності з комплексом виключних прав (на доменне ім'я, бази даних і програми для електронних обчислювальних машин), здійснення яких забезпечує доступ до такої інформації в Системі.
 5. 1.1.4. Користувач Системи – фізична особа, яка зареєстрована в Системі і має логін і пароль для обмеженого доступу до окремих функцій і даних Системи. До користувачів Системи в рамках дії цього Договору відносяться:
  1. 1.1.4.1. Учень (учениця) – особа, яка навчається в навчальному закладі та прийнята для засвоєння змісту навчальної програми;
  2. 1.1.4.2. Законні представники – батьки, названі батьки, опікуни, піклувальники неповнолітніх учнів;
  3. 1.1.4.3. Працівники – особи, які здійснюють педагогічну діяльність (реалізують зміст освітніх програм, програм виховання, здійснюють науково-методичне забезпечення освіти і (або) здійснюють керівництво освітньою діяльністю установи освіти, його структурних підрозділів) на підставі трудового або цивільно-правового договору, укладеного з навчальним закладом;
 6. 1.1.5. Номер (id) користувача у Системі – особистий унікальний номер, що присвоюється кожному користувачеві Системи під час реєстрації у Системі.
 7. 1.1.6. Облікові дані користувача – дані, що використовуються для ідентифікації користувача та представляють собою неподільну сукупність відомостей (символів) логіна і пароля.
 8. 1.1.6.1. Логін – послідовність символів, що однозначно виділяє (ідентифікує) кожного окремого користувача серед інших користувачів Системи.
 9. 1.1.6.2. Пароль – послідовність символів, що відома тільки користувачеві та зберігається в Системі в зашифрованому вигляді і використовується виключно для ідентифікації користувача.
 10. 1.1.7. Ідентифікація – посвідчення правочинності дистанційного звернення користувача до Системи, що здійснюється за допомогою логіна і пароля.
 11. 1.1.8. Особистий рахунок – умовне цифрове або буквене значення, що відображає рух і залишок коштів користувача у Системі, зарахованих Виконавцем на підставі платежів, зроблених Замовником.
 12. 1.1.9. Аккаунт – обліковий запис користувача в Системі, що перебуває під захистом логіна і пароля.
 13. 1.1.10. Інформація про хід освітнього процесу – інформація, що зберігається у Системі, доступна користувачам Системи в обсязі, визначеному для кожного користувача Системи, яка містить:
  • відомості про зміст освітнього процесу, в тому числі річний календарний навчальний графік, розклад занять, зміст домашніх завдань;
  • результати контролю успішності та проміжної атестації учнів, включаючи відомості про оцінки, відомості про зміст занять і робіт, за результатами яких отримані оцінки;
  • відомості про відвідуваність уроків учнями;
  • коментарі, зауваження та інформація про поведінку учнів;
  • інша інформація, що міститься у Системі та безпосередньо пов'язана з освітнім процесом учнів.
 14. 1.1.11. Навчальний рік – період, що позначає річний цикл навчального процесу в навчальному закладі.
 15. 1.1.12. Навчальний семестр – частина навчального року, межі якої визначені навчальним закладом в Системі і за період якої Замовник бажає дізнатися інформацію про хід освітнього процесу конкретного учня.
 16. 1.1.13. Базовий сервіс (пакет) – сервіс, що включає в себе пакет послуг, перелік та умови надання якого викладені у відповідному розділі на сайті Системи (services).
 17. 1.1.14. Розширений сервіс (пакет) – сервіс, що включає в себе додаток до послуг Базового сервісу. Перелік та умови надання послуг Розширеного сервісу викладені у відповідному розділі на сайті Системи (services).
 18. 1.1.15. Абонентська плата – сума оплати за використання послуг Розширеного сервісу, що надається Системою.
 19. 1.1.16. Помилковий платіж - Абонентська плата, що надійшла в Систему з помилкою, що не дозволяє однозначно ідентифікувати Учня.
 1. 1.2. Порядок укладення Договору
 2. 1.2.1. Цей Договір є публічним договором, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов'язання з надання Послуг щодо невизначеної кількості осіб (Замовників), які звернулись за зазначеними Послугами.
 3. 1.2.2. Публікація (розміщення) тексту цього Договору на сайті Виконавця за адресою: https://e-schools.info/help_/107/view публічною пропозицією (офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб щодо укладання цього Договору.
 4. 1.2.3. ЗУкладання Договору проводиться шляхом приєднання Замовника до цього Договору, тобто шляхом прийняття (акцептування) Замовником умов Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і зауважень.
 5. 1.2.4. Фактом прийняття (акцептування) Замовником умов цього Договору є оплата Замовником Послуг в порядку і на умовах, визначених Договором.
 6. 1.2.5. Договір, за умови дотримання порядку його акцептування, вважається укладеним в простій письмовій формі.

2. Предмет Договору

 1. 2.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець зобов'язується надавати Послуги, а Замовник зобов'язується оплачувати і приймати Послуги, надані Виконавцем.
  1. 2.1.1. Під Послугами за цим Договором розуміється надання доступу до інформації про хід освітнього процесу учня, за якого внесена оплата. Доступ надається за оплачений період (навчальний семестр) учню і його законним представникам.
  2. 2.1.2. Під оплатою в Договорі розуміється списання коштів з особового рахунку користувача у Системі за надані Послуги.
 2. 2.2. Виконавець приймає на себе зобов'язання з консультування, супроводу, оновлення Системи на умовах Договору.

3. Права і обов'язки Виконавця

 1. 3.1. Виконавець зобов'язується:
 2. 3.1.1. поповнити особовий рахунок користувача, на якій здійснено оплату, протягом двох робочих днів з дня оплати;
 3. 3.1.2. своєчасно і в повному обсязі надавати Замовнику оплачені ним Послуги;
 4. 3.1.3. гарантувати працездатність Системи протягом дії Договору;
 5. 3.1.4. виконувати безкоштовне оновлення Системи;
 6. 3.1.5. забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів;
 7. 3.1.6. безкоштовно і оперативно проводити інформаційний та консультаційний супровід щодо роботи з Системою за телефоном або по електронній пошті.

 8. 3.2. Виконавець має право:
 9. 3.2.1. призупинити або припинити надання Послуг, а також повністю обмежити Замовникові доступ до Системи у наступних випадках:
  • Замовник частково або повністю не виконує умови Договору;
  • характер або зміст використання Послуг Замовником порушує чинне законодавство України, має образливий характер, порушує права і законні інтереси інших осіб або суперечить Договору;
  • обмежити доступ до інформації про хід освітнього процесу за певний період (навчальний семестр), за який не була здійснена оплата;
 10. 3.2.2.змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Замовника. Продовження використання Системи Замовником після внесення змін і/або доповнень до Договору означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями;
 11. 3.2.3. змінювати технічні характеристики і параметри програмно-технічних засобів, задіяних для надання Послуг, у разі, якщо такі зміни спрямовані на підтримку працездатності програмно-технічних засобів або на поліпшення їх функціонування, в тому числі з тимчасовим (до двох годин) призупиненням надання Послуг.

4. Права і обов'язки Замовника

 1. 4.1. Замовник зобов'язується:
 2. 4.1.1. оплатити Виконавцю Послуги в порядку, розміру і в строки, що визначені Договором;
 3. 4.1.2. під час користування Системою керуватися довідковою інформацією, що розміщена у Системі, зокрема при поповненні особового рахунку та оплати керуватися інформацією, що розміщена за url-адресою https://e-schools.info/parents-service;
 4. 4.1.3. у разі виникнення претензій щодо наданих Виконавцем Послуг письмово повідомити про це Виконавця протягом 7 (сьомі) календарних днів з моменту, коли Замовникові стало відомо про невиконання або неналежне виконання Виконавцем власних зобов'язань за цим Договором;
 5. 4.1.4. не копіювати фрагменти друкованих матеріалів, які супроводжують Систему, не передавати облікові дані користувача третім особам, дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Виконавця.

 6. 4.2. Замовник має право::
 7. 4.2.1. працювати з Системою одночасно з одного робочого місця під одним аккаунтом;
 8. 4.2.2. отримувати безкоштовні консультації щодо роботи з Системою за телефоном, засобами поштового зв'язку або електронною поштою;
 9. 4.2.3. вносити пропозиції щодо зміни або доповнення функціональних можливостей Системи, залишати відгуки про надані послуги.

5. Вартість і порядок оплати послуг

 1. 5.1. Вартість і перелік Послуг Системи встановлюється Виконавцем. Перелік послуг що надаються і інформація про вартість сплачених Послуг знаходиться у прямому доступі на сторінці Сервісу, що розміщена за url-адресою https://e-schools.info/parents-service (розділ «Сервіс для батьків. Умови користування»).
  1. 5.1.1. Послуги, що підлягають сплаті є всі Послуги Системи, що включені у Розширений сервіс (пакет) Системи e-school.ua. Послуги Базового сервісу (пакета) Системи надаються Замовникові безоплатно.
  2. 5.1.2. Абонентська плата за використання Розширеного сервісу (пакета) Системи включає суму ПДВ в розмірі 20% і вказується в гривнях.
 2. 5.2. Зміни переліку і суми абонентської плати за послуги Системи вступають в силу через 5 (п'ять) календарних днів з моменту публікації відомостей на сайті Системи про такі зміни, але не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до початку наступної навчального семестру.
 3. 5.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом стовідсоткової передоплати через систему «LiqPay».
 4. 5.4. Оплата проводиться за навчальними семестрами. За навчальний семестр встановлюється певна вартість, пропорційна його тривалості. Навчальний оплачується в повному обсязі незалежно від того, коли був здійснений платіж.
  1. 5.4.1. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом сьомих робочих днів з моменту закінчення терміну надання Послуг Замовнику не виставлені претензії. У разі відсутності претензій, Послуги вважаються наданими належним чином.
  2. 5.4.2. Надання послуг Замовнику не супроводжується підписанням акту виконаних робіт, і за умови відсутності претензій Послуги вважаються наданими належним чином.
 5. 5.5. Замовник має право на повернення помилкового платежу. Повернення помилкового платежу робиться за вирахуванням сум податків і зборів, необхідних для його здійснення і тільки при наявності у Замовника карткового рахунку. Опис процедури повернення помилкового платежу знаходиться в прямому доступі на сторінці https://e-schools.info/lost-payment.
  1. 5.5.1. Повернення Абонентської плати за іншими підставами, за умови виконання Виконавцем даного договору, не допускається.
 6. 5.6. Для оплати бажаного періоду (навчального семестру) потрібно на сторінці Особистого рахунку натиснути кнопку «Оплатити», яка знаходиться навпроти відповідного семестру. Скасувати зроблений платіж неможливо.
 7. 5.7. Оплата проводиться за кожного учня окремо за його номером (id) користувача у Системі.
 8. 5.8. Протягом поточного навчального року Виконавець надає доступ до інформації про хід освітнього процесу за оплачений період шляхом її публікації у Системі. За навчальні семестри попередніх навчальних років інформація надається у вигляді архівів, які можна скачати, використовуючи ресурси Системи.

6. Відповідальність Сторін

 1. 6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, що встановлені Договором.
 2. 6.2. Виконавець не несе відповідальність за зміст даних користувача, а також за зміст будь-якої інформації, що вноситься в Систему іншими користувачами Системи.
 3. 6.3. Виконавець не несе відповідальність за якість, своєчасність і повноту інформації про хід освітнього процесу, що має бути внесена на Сайт співробітниками навчального закладу.
 4. 6.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань при виникненні обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, надзвичайні події, рішення про заборону органів влади (в тому числі місцевих), що перешкоджають здійсненню діяльності згідно даного договору.

7. Порядок вирішення спорів

 1. 7.1. При виникненні спорів Сторони вживатимуть всіх заходів, щоб вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні позитивного результату кожна зі Сторін має право звернутися до суду за місцем знаходження Виконавця.
 2. 7.2. Всі претензії щодо неналежного виконання Послуг Замовник має право направити на адресу електронної пошти Виконавця (info@e-schools.info). Про хід розгляду претензії Замовник буде повідомлений електронною поштою або за телефоном не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту надходження такої претензії.
 3. 7.3. У всьому іншому, не передбаченому цим Договором, Сторони будуть керуватися чинним законодавством України.

8. Термін дії та порядок розірвання Договору

 1. 8.1. Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником послуг і діє протягом терміну навчання конкретного учня і до його розірвання в порядку, передбаченому цим Договором.
 2. 8.2. Цей Договір може бути розірваний з наступних підстав:
  1. 8.2.1. за згодою сторін;
  2. 8.2.2. в однобічному порядку з ініціативи Виконавця у разі порушення, невиконання і/або неналежного виконання умов Договору Замовником;
  3. 8.2.3. в однобічному порядку з ініціативи Замовника у разі:
   1. 8.2.3.1. невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань з надання Послуг за цим Договором;
   2. 8.2.3.2. у разі незгоди з внесеними Виконавцем змінами і/або доповненнями до Договору.
 3. 8.3. У разі розірвання Договору відповідно до п.8.2.1 або п.8.2.2 цього Договору, а також у разі однобічної відмови від його виконання відповідно до п. 8.2.3.2. Договору, Замовник позбавляється права вимагати від Виконавця повернення будь-яких сум, сплачених у рахунок оплати Послуг, навіть в разі якщо термін дії таких Послуг ще не закінчений.
 4. 8.4. При наявності бажання Замовника відновити дію Договору після його розірвання відповідно до п.8.2.3. цього Договору Замовник має повідомити Виконавця про свої наміри листом за адресою електронної пошти Виконавця. Після підтвердження Виконавцем отримання такого повідомлення Замовник зобов'язується оплатити Послуги, після чого дія Договору буде вважатися поновленою.

9. Прикінцеві положення

 1. 9.1. Сторони безумовно погоджуються з тим, що цей Договір укладений за адресою знаходження офісу Виконавця.
 2. 9.2. Укладаючи Договір, Замовник тим самим підтверджує, що він є дієздатною і повнолітньою особою.
 3. 9.3. Всі питання, неврегульовані Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

10. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін.

Реквізити Виконавця:

 1. ФОП Щербіна Андрій Анатолійович
 2. м. Немішаєво, 07853, м. Київ, вул. Гагаріна, б. 10, кв.41
 3. Тел. +38 (063) 170-77-21
 4. E-mail: service@e-schools.info

Якщо у Вас залишилися питання, відповіді на які Ви не знайшли в розділі допомоги, задайте нам питання через форму зворотного зв'язку.